วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

            มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีการตั้งถิ่นฐาน  อยู่กันเป็นหมู่เหล่าตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว  หน่วยเล็กที่สุดของสังคม  คือ  ครอบครัว  ขนาดใหญ่ขึ้นมาเป็น  หมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  จนในที่สุดเป็นเมือง  และเป็นประเทศ  ตามลำดับ  มนุษย์แต่ละหมู่เหล่ามีการติดต่อสื่อสารพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนอาหาร สิ่งของเครื่องใช้  ยารักษาโรค  ที่ชุมชนของตนไม่สามารถผลิตได้หรือผลิตได้ไม่เพียงพอ  ฯลฯ  จนเกิดเป็นการค้าขายระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล  เมือง  และประเทศขึ้น  การติดต่อในยุคแรกๆ  เป็นการบอกกันปากต่อปาก ต่อมามีการสื่อสารกันด้วยตัวอักษร  ที่จารึกบนวัสดุต่างๆ  ซึ่งกลายมาเป็นการส่งจดหมายถึงกัน  จากนั้นมีการสื่อสารกันด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีความรวดเร็วมากขึ้น  ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีโทรคมนาคม  ซึ่งอาศัยหลักวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เปลี่ยนคำพูด  ข้อความหรือภาพ    เป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปตามสาย  หรือเปลี่ยนเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  เรียกว่า  คลื่นวิทยุกระจายไปในอากาศ  เมื่อถึงปลายทางสัญญาณ  หรือคลื่น ที่ ส่งไปนั้น จะถูกคืนสภาพให้กลับ  เป็นคำพูด  ข้อความ  หรือภาพเหมือนกับสิ่งที่ส่งออกไปจากต้นทาง พัฒนาการของเทคโนโลยีโทรคมนาคมนี้ ทำให้คนที่อยู่คนละซีกโลกกันสามารถรับรู้ข่าวสารของกันและกันได้ภายในชั่วพริบตา เพราะอัตราความเร็วของการเดินทางของสัญญาณไฟฟ้าตามสาย  หรือของคลื่นวิทยุนั้น   อยู่ในระดับเดียวกับความเร็วของแสง  เช่น เหตุร้ายจากการก่อวินาศกรรม  โดยใช้เครื่องบินโดยสารที่ถูกจี้บังคับ  มาชนตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์   ที่นครนิวยอร์ค เมื่อ   วันที่  11 กันยายน   พ.ศ.   2544   นั้นคนทั้งโลกได้เห็นเหตุการณ์สดๆ  ผ่านเครือข่ายข่าวโทรทัศน์ของซีเอ็นเอ็น

                เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่พึ่งมีขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 20 ปีที่ผ่านมานี่เอง เป็นเทคโนโลยีที่เกิดจากการรวมเทคโนโลยี 2 ประเภทเข้าด้วยกัน คือ

    1. เทคโนโลยีโทรคมนาคม
    2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

             สารสนเทศ หมายถึง ตัวเนื้อหาสาระของข้อมูลข่าวสาร  โดยใช้คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่รวบรวม จัดเก็บปรับเปลี่ยนรูปแบบของสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมซึ่งพัฒนามาจากเครือข่ายโทรทัศน์และเครือข่ายวิทยุมาสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้นเป็นการนำเอาความสามารถของคอมพิวเตอร์ (คำนวณ ประมวลผล เปรียบเทียบ และตรวจสอบ ได้รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ)  มารวมกับความสามารถของระบบโทรคมนาคม (ติดต่อได้รวดเร็วและกว้างไกล)

          ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงหมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาจัดการเกี่ยวกับสารสนเทศนั่นเอง

 

10-1-2011 1-36-59 PM

ภาพแสดงเหตุการณ์เครื่องบินพุ่งชนตึกตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ที่นครนิวยอร์ค เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544

 

            ปัจจุบันนี้มีการใช้  คำว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งตรงกับ  คำภาษาอังกฤษ  ว่า Information and Communication Technology : ICT กันอย่างแพร่หลาย  เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาบนพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์  ซึ่งกำลังเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกด้านหนึ่ง คือ เทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   การสื่อสารไร้สายก็กำลังพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นกัน   ทำให้เกิดการใช้งาน ในรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น  โดยไม่ต้องอาศัยระบบคอมพิวเตอร์ ตัวอย่าง เช่น การทำธุรกรรมต่างๆ  ผ่านโทรศัพท์มือถือ  ได้แก่  m-Shopping ( การซื้อสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ)  m-Banking (การสั่งจ่ายเงินหรือโอนเงินจากธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ) m-commerce (ธุรกิจผ่านมือถือ) เป็นต้น  นอกจากนี้บริการสอบถาม  และแจ้งข้อมูลทางโทรศัพท์ ซึ่งใช้ได้ตลอด  24  ชั่วโมงทุกวัน  ที่เรียกว่า  ศูนย์ให้บริการ (Call Center)  เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของพัฒนาการใหม่ด้านการสื่อสารในกรณีของ Call Center แม้ว่าจะต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ติดตั้งอยู่ทางด้าน ผู้ให้บริการ แต่ทางด้านผู้รับบริการใช้เพียงโทรศัพท์ก็สามารถรับบริการได้ซึ่งแตกต่างจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างอินเตอร์เน็ตที่ผู้ใช้บริการต้องมีระบบคอมพิวเตอร์   ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย  อย่างไรก็ตาม ในอนาคตไม่ไกลนัก เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร  มีแนวโน้มจะรวมเข้าด้วยกัน  ดังจะเห็นได้จากโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ  ที่สามารถรับส่งอีเมล์ได้  คอมพิวเตอร์พกพาบางรุ่นก็สามารถใช้เป็นโทรศัพท์มือถือได้ด้วยวิธีการผสมผสานเทคโนโลยีทั้งสองด้านนี้  เรียกว่า  คอนเวอร์เจนซ์  (Convergence)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น