วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

            ในสังคมปัจจุบันไม่ว่าใครจะอยู่ที่ใด  แม้ในเมืองหรือชนบทก็ตาม  ย่อมมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลหรือสังคมอื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น หรือการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันด้วยสื่อต่างๆ  เช่น  หนังสือพิมพ์  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์  โทรสาร  ล้วนเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสิ้น  นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีเครื่องมือหรือกลไกเพื่ออำนวยความสะดวก  เช่น  การถอนเงินจากเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติ  (ATM : Automatic Teller/Technology Machine)  การสแกนลายนิ้วมือการเข้าปฏิบัติงานในสำนักงาน  การจ่ายค่าโดยสารรถไฟฟ้า ผ่านบัตรแถบแม่เหล็ก  เป็นต้น  เหล่านี้เป็นตัวอย่าง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

      

           ในชีวิตประจำวัน  ยิ่งไปกว่านั้น  ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ๆ  ก่อให้เกิดเครื่องมือหรือวิธีการในการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการอย่างรวดเร็ว เช่น การทำบัตรประจำตัวประชาชน สามารถให้บริการโดยเชื่อมต่อ ระบบออนไลน์  (online system)  ซึ่งเป็นระบบสายตรงที่มีประโยชน์และเป็นตัวอย่าง ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็น กรณีตัวอย่าง เช่น การรับบริการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาล  ปัจจุบันใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการ  โดยผู้ป่วยสามารถบอกชื่อ  นามสกุล  ที่ถูกต้อง  เจ้าหน้าที่ก็สามารถเรียกเวชระเบียนออกมาได้อย่างรวดเร็วเพราะโรงพยาบาลมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึงทำให้เวชระเบียนที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถูกส่งจากคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไปปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ในห้องตรวจของแพทย์ได้ทันที  เมื่อแพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยโรค  สามารถสั่งการรักษาหรือสั่งยา  จากห้องแพทย์ไปสู่ แผนก  X - RAY แผนกจ่ายยา  ได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น