วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

แผนบริหารการสอนประจำหน่วยการเรียนที่ 1

 

หัวข้อเนื้อหาประจำหน่วย


        หน่วยการเรียนที่ 1  ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีหัวข้อ   ดังต่อไปนี้

  1.  กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2.  ประวัติโดยย่อของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  3.  ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  4.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  5.  กระแสโลกาภิวัฒน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  6.  บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อสังคม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
      เมื่อจบหน่วยการเรียนนี้นักศึกษาควรจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถ  ดังต่อไปนี้
  1.  อธิบายกำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
  2.  เล่าประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างย่อๆ ได้
  3.  บอกความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
  4.  ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  5.  อธิบายถึงกระแสโลกาภิวัฒน์ของเทคโนโลยีและสารสนเทศได้
        6.  ยกตัวอย่างบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
              ในหน่วยการเรียนนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง จึงใช้กิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้

  1.  การบรรยายประกอบสื่อ
  2.  การอภิปราย
  3.  การตอบคำถาม
  4.  การทำแบบฝึกหัด
  5. การศึกษาค้นคว้าและทำรายงาน
 
การวัดและการประเมินผล
           วิธีวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนนี้มี  ดังนี้
1.  การสังเกตความสนใจ
2.  การซักถามความเข้าใจ
3.  การศึกษาค้นคว้า
4.  การตรวจผลงานที่มอบหมาย
5.  การทำแบบฝึกหัดท้ายบท
6.  การสอบกลางภาคเรียน
7.  การสอบปลายภาคเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น