วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 1          1.  จงให้ความหมายของคำว่าเทคโนโลยีและคำว่าสารสนเทศ
          2.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหมายถึงอะไร
          3.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกิดขึ้นได้อย่างไร
          4.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความเป็นมาหรือพัฒนาการโดยย่อ  อย่างไร
          5.  ระบบปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence : AI)  หมายถึงอะไรและมีส่วนประกอบ
               ที่สำคัญอย่างไร
          6.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสำคัญหรือมีประโยชน์อย่างไร
          7.  สารสนเทศที่ดีและมีประโยชน์ควรมีลักษณะอย่างไร
          8.  จงยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
          9.  จงอธิบายกระแสโลกาภิวัฒน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน
         10.  จงกล่าวถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในด้านประโยชน์และโทษ
                 ที่มีต่อผู้ใช้และสังค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น